Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, I. chirurgická klinika LF UK a UNB
Slovenská lekárska spoločnosť,  Slovenská chirurgická spoločnosť a Slovenská lekárska komora organizujú:

70. CHIRURGICKÝ DEŇ KOSTLIVÉHO

Ústredná téma: „CHIRURGIA BUDÚCNOSTI, BUDÚCNOSŤ CHIRURGIE

2. decembra 2016
Grand Hotel Pressburg, Antolská 2, Bratislava

Pozvánka

Podujatie sa koná pod záštitou prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., dekana LF UK v Bratislave, prof. Ing. Petra Plavčana, CSc., ministra školstva SR, JUDr. Andreja Danka, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a JUDr. Ing. Tomáša Druckera, ministra zdravotníctva.

Podujatie je hodnotené kreditmi CME:

8 kreditov – pasívna účasť
10 kreditov
– aktívna účasť (autori)
5 kreditov
– aktívna účasť (spoluautori – prví dvaja)